กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจันทรา เจริญผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3