กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจันทรา เจริญผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1