กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำเรียง เครือสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทิมา ชัยภิบาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปัทมา สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางพรพรหม ยกย่อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1