กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจันทิมา ชัยภิบาล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0872836309