กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมณธิฌา ซังปาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขนิษฐา ด้วงเกต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1