กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวขนิษฐา ด้วงเกต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวมณธิฌา ซังปาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1