กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโสทอน หมวดหรี่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจิระศักดิ์ จันเจือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวภัทฑริก เอียดเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2