กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิราพร ปลอดภัย
ครูอัตราจ้างงบ สพฐ.
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2