กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพวงเพ็ญ ศรีเมือง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจีราวรรณ คุ้มสวน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายจิระศักดิ์ จันเจือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1