วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนวัดเทพกระษัตรีมุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อ่านออก เขียนได้ รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสุขภาพที่แข็งแรง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณี