ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
              วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2470  เริ่มเปิดโรงเรียนชื่อว่า  โรงเรียนวัดดอน   โดยอาศัยศาลาวัดดอน(วัดเทพกระษัตรี ) เป็นสถานที่เล่าเรียน 
              พ.ศ.  2479  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  โดยทำการปลูกสร้างในที่ดินของวัดดอนทางทิศตะวันตก
            6  ตุลาคม  2419  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดดอนเป็นโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  ต่อมาทางราชการได้ตัดถนนเชื่อมบ้านยากับบ้านดอน ถนนได้แบ่งที่ดินของวัดดอนออกเป็นสองส่วน   ทำให้ที่ดินของโรงเรียนเป็นสัดส่วนไม่รวมบริเวณวัด  แต่ชื่อของโรงเรียนยังใช้ชื่อของวัดและที่ดินก็ยังเป็นชื่อของวัดเทพกระษัตรี
             พ.ศ.  2521  ( 17  กรกฏาคม  2521 ) ทางราชการได้เลิกล้มและยุบรวมโรงเรียนบ้านโคกโตนด  เข้ากับโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวนนักเรียนน้อยลงยากต่อการบริหาร และการจัดการซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งที่ดินของโรงเรียนบ้านโคกโตนดนี้บริษัทเหมืองแร่ไม้ขาวบริจาคให้จำนวน 6 ไร่เศษ (แต่ไม่ได้ทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ และไม่ได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุจนปัจจุบัน)  และเมื่อรวมกับที่ดินซึ่งทางวัดให้ใช้จำนวน 27 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา  ทางโรงเรียนจึงมีที่ดินในความดูแล 29 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวาเศษ แต่ที่ตั้งของโรงเรียนยังใช้ที่ดิน  ซึ่งทางวัดเทพกระษัตรีแบ่งแยกให้ใช้แต่เดิม  ซึ่งอยู่ในหมู่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนมีอาณาเขตดังนี้                               
                               ทิศเหนือ                              จดทางหลวงจังหวัด
                                ทิศใต้                                  จดลำราง
                                ทิศตะวันออก                       จดถนนส่วนท้องถิ่น
                                ทิศตะวันตก                          จดที่ดินนายรื่น  บุรีรักษ์  และนางผุด  เสียงสลัก