พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1. จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่ผู้เรียน
     2. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
     3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา
     4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะ และมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     5. จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
     6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น