กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวชะนันฐา นาคสนิท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิตติมศักดิ์ บุญทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2