กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นาวสาวเปรมใจ ณ รังษี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายกิตติมศักดิ์ บุญทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชะนันฐา นาคสนิท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1