กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1