กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทฑริก เอียดเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ