คณะผู้บริหาร

นางปราณี วิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจริยาภรณ์ สังข์จรูญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางตรียาภรณ์ จันทวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจินดา จตุราริยสัจจัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจันทิมา ชัยภิบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายโสทอน หมวดหรี่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล