ภาพกิจกรรม
แจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัดแต่ละชั้นเรียน
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
นายมานิต  คลายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี มอบหมายให้คณะครูประจำชั้นแต่ละระดับ แจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานของแต่ละชั้นเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โดยรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ ระหว่างที่โรงเรียนยังมิได้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,15:13   อ่าน 570 ครั้ง