ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง
ด้วย โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี  ต้องการรับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตำแหน่ง  นักการภารโรง เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกจากประกาศโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี เรื่อง ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไม่มาทำสัญญาจ้างตามเวลาที่กำหนด จึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่งนักการภารโรง โดยมีรายละเอียดดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 615 ครั้ง